Mazowiecka Kancelaria Brokerska powstała, by pomóc Państwu przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Swoje usługi kierujemy do szpitali, dużych i średnich firm, a także do innych podmiotów gospodarczych i instytucji.

Z mocy prawa dbamy o interesy Klienta, dla którego negocjujemy stawki i warunki ubezpieczeń przede wszystkim z tymi ubezpieczycielami, którzy zagwarantują bezpieczeństwo wypłat ewentualnych odszkodowań i roszczeń.

Istotnym elementem w przypadku nawiązania współpracy z naszą kancelarią będzie koncentracja ryzyka ubezpieczeniowego i co za tym idzie dobre rozpoznanie ryzyka ze wskazaniem nowych niestosowanych jeszcze u Państwa form ubezpieczenia, które są zdecydowanie lepsze i trudniejsze do wynegocjowania przez poszczególne jednostki z osobna.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy zobowiązani do tajemnicy zawodowej i odpowiadamy za swoją działalność przed zleceniodawcą. Nasza działalność jest przy tym weryfikowana przez najwyższe organy administracji państwowej Komisję Nadzoru Finansowego.

Broker posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Swoją ofertę realizujemy poprzez:
 • ocenę ryzyka, w tym także przygotowanie pełnego audytu ubezpieczeniowego,
 • analizę wysokości płaconych składek za ubezpieczenie w kontekście ich realności i ewentualnego zawyżenia
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem i przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego oraz dobieranie najkorzystniejszych warunków dla Klienta,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach i negocjacjach z ubezpieczycielami,
 • pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • profesjonalne administrowanie ubezpieczeniami,
 • aktywny udział w całościowym procesie zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych oraz w procedurach likwidacyjnych,
 • badanie i ocenę jakości dostępnych na rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych pod kątem ich przydatności dla Klienta
 • usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne.

Nasza oferta i doświadczenie obejmuje następujący zakres produktów ubezpieczeniowych:

Dział I - ubezpieczenia na życie

Podział ryzyka według grup ubezpieczeń

 • Grupa 1.Ubezpieczenia na życie
 • Grupa 2.Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
 • Grupa 3.Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • Grupa 4.Ubezpieczenia rentowe
 • Grupa 5.Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4

Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podział ryzyka według grup i rodzajów ubezpieczeń

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 • świadczenia jednorazowe;
 • świadczenia powtarzające się;
 • połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • przewóz osób.

Grupa 2. Ubezpieczenia choroby:

 • świadczenia jednorazowe;
 • świadczenia powtarzające się;
 • świadczenia kombinowane.

Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

 • pojazdach samochodowych;
 • pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.

Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.

Grupa 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:

 • statkach żeglugi morskiej;
 • statkach żeglugi śródlądowej.

Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:

 • ogień;
 • eksplozję;
 • burzę;
 • inne żywioły;
 • energię jądrową;
 • obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

 • ogólnej niewypłacalności;
 • kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

 • bezpośrednia;
 • pośrednia.

Grupa 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

 • ryzyka utraty zatrudnienia;
 • niewystarczającego dochodu;
 • złych warunków atmosferycznych;
 • utraty zysków;
 • stałych wydatków ogólnych;
 • nieprzewidzianych wydatków handlowych;
 • utraty wartości rynkowej;
 • utraty stałego źródła dochodu;
 • pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
 • innych strat finansowych.

Grupa 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Korzyści jakie Państwa firma może odnieść dzięki kontaktowi z naszym Brokerem to przede wszystkim:

Współpraca z ubezpieczeniowcem

- profesjonalistą, który stoi po stronie klienta i zawsze działa na jego korzyść.

Przeniesienie odpowiedzialności za zawarte umowy

Jedną z głównych korzyści, jaka wypływa ze współpracy z brokerem, obok fachowej porady jest przeniesienie odpowiedzialności, za zawarte umowy ubezpieczenia (art. 429 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność tę, zgodnie z charakterem umowy brokerskiej, broker ponosi za błędy w sztuce narażające firmę na szkody z tytułu źle zawartych ubezpieczeń lub ulokowanie ich w niepewnych zakładach ubezpieczeń. Dotychczas odpowiedzialność tę ponosił sam Klient, a w szczególności osoby sygnujące wniosek ubezpieczeniowy.

Wynagrodzenie brokera

Nie pobieramy żadnych opłat od Klienta. Polski rynek funkcjonuje na wzór rynku niemieckiego i tak jak na tamtym rynku, wynagrodzenia w formie kurtażu wypłaca brokerowi zakład ubezpieczeń.

Bezpłatna pomoc i przeprowadzenie procedury likwidacji szkód w imieniu klienta.

W imieniu i na rzecz naszego Klienta prowadzimy wszystkie działania w zakresie likwidacji powstałej szkody, jednocześnie dbając aby Klient otrzymał stosowne do rozmiarów zdarzenia odszkodowanie w możliwie najkrótszym czasie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.